Avatar

Stowarzyszenie
POJUTRZE

Wesprzyj naszą działalność

Numer konta:
49 1750 0012 0000 0000 3564 1289
KRS 0000647216

Chcesz do nas wysłać wiadomość? Pisz!.

Celami Stowarzyszenia są:

1. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
2. wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu
3. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja i wsparcie letniego oraz zimowego wypoczynku
4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
5. działalność charytatywna
6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i harcerskiej
7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
8. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
10. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
11. wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych
12. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą
13. promocja i organizacja wolontariatu
14. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
15. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom
16. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży